برچسب: اقامت یکساله ترکیه

شرایط اخذ اقامت دائم و موقت ترکیه
190 مشاهده

شرایط اخذ اقامت دائم و موقت…

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

براساس این گزارش، که توسط اداره کل مدیریت مهاجرت تهیه شده و از اطلاعات رسمی جمع آوری شده است، تعداد بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب